از گلزنی زلاتان در اروپا تا همکاری کمیته انضباطی انگلیس با پلیس