تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به همدردی حکومت با اسرائیل