١٢ تیم لیگ برترى والیبال مشخص شدند/لیگى با نام و یاد شهداى منا

نام ١٢ تیم شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر والیبال، فصل ٩۵ مشخص شد.