الزام بانک ها به مشارکت در طرح کارت های اعتباری/ بورس در مهر ماه می درخشد

معاون بانک مرکزی صدور کارت اعتباری عام برای تسهیلات خرد به مردم را عامل رونق اقتصادی دانست و بر الزام مشارکت بانک‌ها در این طرح تاکید کرد.