الزام بانک ها به مشارکت در طرح کارت های اعتباری/ بورس در مهر ماه می درخشد