کیا جورابچیان: توز بازنشسته نمی شود

مدیر برنامه های ایرانی مهاجم سرشناس بوکا جونیورز، گفت این بازیکن قصد بازنشستگی ندارد.