از صدور مجوز اکران «رستاخیز» تا توزیع مستند حاج کاظم

وزیر ارشاد در آغاز این هفته به طور رسمی مجوز اکران فیلم «رستاخیز» را در میان خبرنگاران صادر کرد.