از صدور مجوز اکران «رستاخیز» تا توزیع مستند حاج کاظم