آتش گرفتن کشتی ماهیگیران هنگام فرار از چنگال گارد ساحلی + فیلم

سه ماهیگیر چینی هنگام فرار از چنگال نیروهای گارد ساحلی، کشتی شان دچار آتش سوزی شد و جان خود را از دست دادند.