آتش گرفتن کشتی ماهیگیران هنگام فرار از چنگال گارد ساحلی + فیلم