استخدام ۲۳۰۰ ژاندارم اضافی در فرانسه برای کمک به تأمین امنیت

یک منبع نظامی فرانسوی از تصمیم این کشور برای استخدام و بکارگیری ۲۳۰۰ ژاندارم اضافی جهت کمک به تأمین امنیت در برابر تهدیدهای تروریستی موجود در فرانسه خبر داد.