استخدام ۲۳۰۰ ژاندارم اضافی در فرانسه برای کمک به تأمین امنیت