دولت انگلیس هیچ راهبرد و برنامه‌ای در سوریه ندارد

کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس در گزارشی با انتقاد از دولت گفت اقدامات نظامی انگلیس در سوریه نشان از آن است که دولت هیچ راهبرد و برنامه مشخصی برای اقدامات خود در سوریه ندارد.