دیدار با ازبکستان باید در شرایط عادلانه برگزار شود