محاکمه رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به اتهام فساد

یک قاضی برزیلی دستور داد که رییس جمهوری پیشین این کشور باید به اتهام فساد در دادگاه حاضر شود.