زیدان، منتقدانش را ساکت کرده/ زیزو خوش شانس نیست، بزرگ است!

تجربه ای نزدیک به صفر در لالیگا و کوهی از انتظارات، نتوانسته زیدان را از رسیدن به آنچه بسیاری دور از دسترس می دانستند، باز دارد.