زیدان، منتقدانش را ساکت کرده/ زیزو خوش شانس نیست، بزرگ است!