برخی گروه‌های سیاسی و مذهبی پاکستان از تروریسم پشتیبانی می‌کنند