دیدار هیأت رسانه ای ارامنه جهان با سخنگوی وزارت امور خارجه