برندگان شصت و هشتمین مراسم امی مشخص شدند

چند روز پیش شصت و هشتمین مراسم امی برگزار شد و برندگان این مراسم مشخص شدند.