تهران، هند و پاکستان را به حل مشکلات از طریق گفتگوی مستقیم فرا خواند