عامل اصلی پیدایش داعش، مداخلات نظامی امریکا در منطقه است