گل محمدجواد زارعی ؛(قشقایی شیراز ۱ – ۰ پرسپولیس) + فیلم