اعتراف مقامات سعودی به کشته شدن یکی از نظامیان خود در جیزان