ناجا می تواند کمتر از یک هفته معتادان را جمع آوری کند