هوای چهار منطقه پایتخت ناسالم برای تمام افراد جامعه است