دو نگرش به انتخابات ۹۶/ انتخابات گلادیاتوربازی است؟!

جریان حزب اللهی باید نقطه عزیمت خود در انتخابات را نه نامزدبازی و مرور اسامی این و آن ، بلکه همین نقد انحراف در دولت های دهم و یازدهم قرار دهد.