کرملین: اطلاعاتی که دیده بان حقوق بشر سوریه می دهد قابل اعتماد نیست