تغییر کاربری مدارس وقفی سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان