آمریکا از ابتدا به دنبال تفکیک تروریستهای النصره از معارضان میانه‌رو نبود