تبادل پیام بین ظریف و موگرینی درباره برجام موضوع جدیدی نیست