رتقای کیفیت زندگی سالمندان نیازمند عزم عمومی است/آمار سالمندی زنان کشور بیشتر از مردان است

تفکیک جنسیتی سالمندان در کشور نشان می دهد در حال حاضر ما شاهد زنانه شدن سالمندی هستیم، زیرا درصد سالمندان زن نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان نیازمند عزم عمومی و آگاهانه است.