دولت ترکیه ۲۰ شبکۀ تلویزیونی و رادیویی را تعطیل کرد

دولت ترکیه دستورِ تعطیلی ۲۰ شبکۀ تلویزیونی و رادیویی را صادر کرده است.