دولت ترکیه ۲۰ شبکۀ تلویزیونی و رادیویی را تعطیل کرد