چلچراغ الفت در راه است / آموزش خانواده بستر توسعه کشور است