محمودعباس در آغوش همسر شیمون پرز!

محمود عباس در مراسم دفن شیمون پرز شرکت کرد و به همسر وی تسلیت گفت.