انگلیسی ها به دولت خود اطمینان ندارند

شهروندان انگلیسی در جدیدترین نظرسنجی ها، اظهار کردند به اقدامات دولتشان در خصوص برکسیت اطمینان ندارند.