هفته‌ای پربار از جشنواره‌های ادبی

ادبیات در هفته‌ای که گذشت مملو از برگزاری جشنواره‌های مختلف ادبی بود.