ارتقای کیفیت زندگی سالمندان نیازمند عزم عمومی است/آمار سالمندی زنان کشور بیشتر از مردان است