لو رفتن ابزار هک NSA به دلیل اشتباهی عجیب

NSA  یا آژانس اطلاعات ملی آمریکا به احتمال زیاد تعدادی از ابزارهای هک خود را بر اساس اشتباه یکی از کارکنان خود از دست داده است.