هشدار سازمان ملل درباره وضعیت یک هزار آواره در سودان جنوبی

سازمان ملل درباره وضعیتِ زندگی یکصد هزار آواره در شهر«یئی» سودان جنوبی هشدار داد.