هشدار سازمان ملل درباره وضعیت یک هزار آواره در سودان جنوبی