حکم لغو توافق واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان به حالت تعلیق درآمد

دادگاه مصر حکم لغو توافق ترسیم مرزهای مشترک مصر و عربستان را به حالت تعلیق درآورد.