قشقایی ۱ – پرسپولیس ۱ / ضیافت پنالتی ها پرنده را مشخص می کند