راهپیمایی شهروندان اردنی در اعتراض به قرارداد گازی این کشور با رژیم صهیونیستی

شمار قابل توجهی از شهروندان اردنی با شرکت در راهپیمایی، با انعقاد قرارداد گازی اخیر با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و از دولت این کشور خواستند آن را لغو کند.