آنچلوتی: به سیستم چرخشی ادامه خواهم داد

کارلو آنچلوتی همچنان به استفاده از سیستم چرخشی اصرار دارد و قصد دارد به استراحت دادن به برخی بازیکنان کلیدی خود در بازی مقابل کلن هم ادامه دهد.