شگفتی تاریخی در حافظیه / حذف پرسپولیس در دور اول جام حذفی