دولت ترکیه ۲۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی را تعطیل کرد

دولت ترکیه در ادامه روند برخورد با کودتاگران دستور تعطیلی ۲۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی را صادر کرد.