حذف پرسپولیس در مرحله یک سی و دوم/ قشقایی۷-پرسپولیس۶؛ شگفتی‌تاریخی‌درحافظیه