ویژگی مهم تانک جدید روسیه که غرب را نگران کرده است

مجلۀ «منافع ملی» آمریکا تانک جدید روسیه، تی ۱۴ آرماتا، را «یک مشکل خطرناک» برای نیروهای زمینی آمریکا و ناتو در سال های آینده دانست….